2 NautiV bestuurders lid van de zopas opgerichte Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed (VCVE)

door | 5 december 2014

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANSTELLING VAN DE VOORZITTER EN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE COMMISSIE VOOR VAREND ERFGOED

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed, artikel 14, 15, 16 en 17 toegevoegd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 16 mei 2014 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2014; en bekend gemaakt via de website van het agentschap onroerend erfgoed en andere relevante websites;

Gelet de voordracht door het agentschap Kunsten en Erfgoed van 21 oktober 2014;

Gelet de voordracht door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van 6 oktober 2014 en 28 oktober 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

 

Artikel 1. De Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed wordt samengesteld als volgt:

1° vier leden met expertise in varend erfgoed:

  1. De heer Philippe Monsieur, gepensioneerd en voorzitter NautiV
  2. Mevrouw Ineke Steevens, coördinator wetenschappelijk werk Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
  3. De heer Rudy Van der Ween, coördinator watertoerisme Stad Gent
  4. De heer Jef Vrelust, coördinator beleid en ontwikkeling en conservator maritieme collecties MAS Antwerpen

 

2° één lid uit het middenveld met diverse expertise inzake het varend erfgoed:

1) De heer Joris Tas, zaakvoerder consultbureau

3° één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de uitvoering van het beleid inzake cultureel erfgoed:

1) Mevrouw Marina Laureys, afdelingshoofd agentschap Kusten en Erfgoed

4° één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de uitvoering van het beleid inzake de scheepvaart op de maritieme vaarwegen en inzake de kust

1) Mevrouw Ann Hottat, afdelingshoofd agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Art. 2. De heer Philippe Monsieur wordt als voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed aangewezen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Geert Bourgeois