UPDATE 29 mei 2020 van De Vlaamse Waterweg betreffende Pleziervaart en Watersport

door | 29 mei 2020

 Naar aanleiding van het besluit van 6 mei 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn de volgende maatregelen van kracht vanaf 29 mei 2020:

Zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:

• watersport
• het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
• regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
• onderhoudswerken aan vaartuigen • het te water laten van vaartuigen
• overnachting aan boord

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

• individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen. • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de sociale afstand (met een absoluut maximum van 20 personen);
• gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de sociale afstand in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
• De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
• De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal.
• Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters.
• Binnen de jachthavens en watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van sociale afstand te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang).

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

• Vaartochten met schipper
• Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
• Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).

Waterwegenvergunning

De formele startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is, nl. 1 april 2020, werd uitgesteld n.a.v. de beperkende maatregelen die van toepassing waren op de pleziervaart. De nieuwe startdatum van de verplichting van de waterwegenvergunning is 1 juni 2020.

De procedure voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen is als volgt:
• De startdatum van de reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin automatisch aangepast. De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft dezelfde.
• Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, met een einddatum die valt voor 1 juni, wordt voorzien in een volledige terugbetaling daar er geen gebruik kon gemaakt worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling. De Vlaamse Waterweg nv voert deze terugbetalingen en verlengingen standaard uit; je moet hiervoor dus geen aanvraag doen. De vaartuigen die nog niet over een waterwegenvergunning beschikken moeten principieel vanaf 1 juni ook beschikken over een waterwegenvergunning.

De volgende praktische werkwijze is van toepassing:
• Alle varende vaartuigen moeten vanaf 1 juni beschikken over een geldig waterwegenvergunning, minstens voor de dag(en) dat ze varen. Vaartuigen zonder geldige waterwegenvergunningen zullen niet geschut worden of kunnen geen beweegbare brug passeren.
• Alle vaartuigen die gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcedeerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest krijgen tot 1 juli 2020 de mogelijkheid zich in regel te stellen, d.w.z. een waterwegenvergunning aan te kopen met als startdatum 1 juni 2020. De waterwegenvergunningen kunnen aangekocht worden via:
• Online: De digitale waterwegenvergunning kan online aangekocht en betaald worden: www.visuris.be/Waterwegenvergunning
• Loket: Momenteel zijn de loketten nog gesloten wegens de corona-maatregelen.